Frågor och svar

Hur ska gamla elektriska apparater återvinnas?

Hushållen kan kostnadsfritt transportera alla sina gamla elektriska och elektroniska apparater till miljöstationer. Stationernas kontaktuppgifter hittar du på adressen www.kierratys.info eller på det egna avfallsbolagets webbplats. Om apparaten fungerar kan det vara bra att erbjuda den till en återvinningscentral eller att skänka bort den.

Också en del butiker tar emot apparatskrot (se Var kan jag returnera en gammal apparat?).

En gammal apparat eller lampa ska alltid returneras utan förpackning, såväl till miljöstationerna för EE-avfall som till butikerna. Lampor ska hanteras varsamt så att de inte går sönder.

Vilka butiker tar emot gamla elektriska apparater?

Kasserade elektriska och elektroniska apparater mottas av både specialaffärer och butiker inom dagligvaruhandeln. Hurdana apparater butikerna tar emot beror både på apparatens och på butikens storlek.

Vid mottagningen i butiken sorteras apparaterna i två grupper utifrån storlek.

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått inget överstiger 25 centimeter får konsumenten återlämna utan skyldighet att köpa en ny produkt till följande typer av butiker:

  • Till en butik inom dagligvaruhandeln på minst 1 000 m2 som säljer elektriska och elektroniska apparater*
  • Till en specialaffär på minst 200 m2 som säljer elektriska och elektroniska apparater*

Med butikens yta avses den försäljningsyta som permanent används för affärsverksamhet.

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått något mått överstiger 25 cm får konsumenten återlämna till vilken som helst butik när han/hon köper en ny motsvarande apparat i butiken.

* Med butik inom dagligvaruhandeln avses en butik som i huvudsak säljer livsmedel.

* Med en specialaffär avses en affär som säljer specialartiklar (varaktiga konsumtionsvaror); till exempel hemelektronikaffärer, möbelaffärer, järnaffärer.

Varför kan jag inte återlämna min gamla apparat till vilken butik som helst?

Små butiker har begränsade möjligheter för trygg insamling och förvaring av elektriska och elektroniska apparater.

Kan jag returnera en gammal elektrisk eller elektronisk apparat till en butik även om jag inte köper en motsvarande ny apparat?

Mindre elektriskt och elektroniskt avfall (de yttre måtten får inte överstiga 25 cm till någon del) får returneras utan skyldighet att köpa en ny produkt till butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1 000 m2 och till specialaffärer på minst 200 m2. Återlämning av produkter som är större än detta förutsätter att man köper en ny motsvarande apparat.

Du kan fortfarande lämna tillbaka kasserade apparater kostnadsfritt och utan köpskyldighet till miljöstationerna för EE-avfall, som du hittar på sidan www.kierratys.info. Det finns över 400 stationer runt om i landet.

Kan jag lämna min gamla eltandborste till butiken om jag köper en ny rakapparat där?

När det gäller större elektriska och elektroniska apparater (annat EE-avfall) är butiken endast skyldig att ta emot den gamla apparaten om kunden köper en ny motsvarande apparat. Däremot är både eltandborstar och rakapparater i regel mindre EE-avfall som får returneras utan att man är skyldig att köpa en ny produkt till butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1 000 m2 och till specialaffärer på minst 200 m2.

Butiker som är mindre till ytan än de ovan nämnda gränserna har inte lagstadgad mottagningsskyldighet av mindre elektriskt och elektroniskt avfall ens i det fall att konsumenten köper en ny apparat i butiken.

Varför får man inte slänga en liten locktång eller en ficklampa i soporna hemma?

Enligt lagen får elektriskt och elektroniskt avfall inte slängas i blandavfallet. Det går att ta tillvara återvinningsbart material som kan användas vid tillverkning av nya produkter även i små apparater.

Vad händer med de insamlade apparaterna?

Apparaterna transporteras till behandlingsanläggningar, där de farliga ämnena i dem avlägsnas först. Sådana ämnen är bland annat kvicksilver och bly. Därefter sorteras de återanvändbara materialen i apparaterna: glas, metall och plast. Alla dessa kan bli nya produkter eller ingå i en ny produkt.

Från behandlingsanläggningen kan en funktionsduglig apparat gå till försäljning efter kontroll.

De apparater som lämnats till de officiella insamlingsstationerna eller butikerna hanteras i första hand i Finland Dessutom samarbetar producentsammanslutningarna med nio inhemska behandlingsanläggningar, med vissa återvinningscentraler samt med verksamhetscentraler som fungerar med hjälp av stödsysselsättning.

Törs jag lämna min gamla bärbara dator till butikens insamling? Kan någon komma åt mina privata uppgifter?

De elektriska och elektroniska apparaterna samlas in butiksspecifikt i olika behållare. När du returnerar en apparat med minneskapacitet, försäkra dig om att det finns en insamlingsbehållare med lock eller en förseglad insamlingsbehållare för data-EE-avfall i butiken.

Transporten av insamlingsbehållaren till behandlingsanläggningen sker under tillsyn. Data WEEE insamlingsbehållare transporteras till behandling förseglade. I behandlingen förstörs de delar av apparaterna som innehåller minneskapacitet. 

Hur ska jag göra om en lågenergilampa går sönder?

Lågenergilamporna innehåller en liten mängd kvicksilver, så när en lampa går sönder lönar det sig att vara försiktig.

När en kall lampa går sönder blir kvicksilvret kvar som droppar på glasytan, som amalgam eller som ett lager av kvicksilver/järn i glaskrosset. Att en enskild kall lampa går sönder är dock inte farligt (källa: www.lampputieto.fi)

En trasig lågenergilampa får inte återlämnas till butiken. Den ska lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall i ett kärl med lock. Kontrollera var det närmaste mottagningsstället för farligt avfall finns på www.kierratys.info.

Vem ansvarar för insamlingen och återvinningen av elektriska apparater?

Ansvaret för avfallshanteringen av hushållsmaskiner ligger hos importörer och tillverkare. Dessa företag har bildat producentsammanslutningar som har hand om den praktiska insamlingen och återvinningen. De apparater som lämnats till de officiella insamlingsstationerna eller butikerna hanteras i första hand i Finland.

Verksamheten finansieras med de återvinningsavgifter som ingår i produkternas försäljningspris. På så sätt kan konsumenten kostnadsfritt lämna sina gamla elektriska och elektroniska apparater till miljöstationerna för EE-avfall (www.kierratys.info). Sedan 2013 har en avsevärd andel av butikerna också tagit emot el- och elektronikskrot.